Search form

Jon 21:2

2Aburr-gata Jayman Birta (Simon Peter) rrapa Domach (Thomas) nipa abu-ngurrjinga aburr-workiya “gu-ngardapa abirri-bambungguna,” rrapa Naténiyal (Nathanael) an-gata Geyna (Cana) an-guyinda gun-gata rrawa gun-delipa wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee), rrapa barrwa Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha rrapa abirri-werranga abirri-jirrapa Jesus bijirri-yika jawina, aburr-gurdiya wupa birripa aburr-ni wugupa.