Search form

Jon 21:20

Jesus Rrapa An-guna An-nerranga An-nigipa Jawina

20Lika Birta a-ngukurdanyjiyana, a-nana an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina barrwa ana-bona, an-gunaga Jesus an-nika gu-day butula nipa minypa mu-ngoyurra janara gu-ji, mbi-barra aburr-ni, Jesus ana-gera a-ni, ana-wagarba ay-warrchinga, a-wengganana, “Bunggawa, a-lay, an-narda ana-nga murna burr-wu barra ny-juwa?”