Search form

Jon 3:1

Jesus A-wena Nula Nikadímach (Nicodemus)

1Rrapa an-ngardapa an-gugaliya gata a-ni an-nelangga Nikadímach (Nicodemus). Minypa Yichrayal (Israel) aburr-bapurr ngoyurra aburr-jirra burrwa mu-murndurn mu-jirrapa; mu-ngardapa mu-murndurn minypa Jejuchi (Sadducee) yerrcha, rrapa mu-werranga mu-murndurn minypa Berachi (Pharisee) yerrcha, nipa an-gata Nikadímach burr-guta aburr-bamagutuwiyana aburr-workiyana nipiya minypa Berachi a-yika.