Search form

Jon 3:13

13Ngardawa gala ana-nga a-boyarna, waykin gu-nacharna, wurra jarra an-guna ana-bupiyana waykin wenga, an-gunaga An-walkurpa An-gugaliya.