Search form

Jon 3:14

14“Rrapa minypa nguymbula wola Mojich (Moses) a-wenyagarra, gu-werrapa a-balcha a-yu, an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-yirda barra abu-wenyaga, a-balcha a-yu,