Search form

Jon 3:15

15barra an-gata an-jaranga marr abirriny-balcha nula birripa aburr-gata wanngu aburr-nipa aburr-workiya,” a-yinagata a-wena Jesus.