Search form

Jon 3:16

16Minypa Wangarr burr-guya gurrurta gu-rrimarra arrkula wurra gama gorlk, nyanma arr-wuna an-nigipa an-ngardapiya An-walkurpa, minypa barra ana-nga marr a-balcha nula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-mungbiyapa a-juwa, wurra jarra wanngu a-nipa barra a-workiya.