Search form

Jon 3:18

18Minypa ana-nga marr a-balcharra nula An-walkurpa, an-gata an-gugaliya gala Wangarr ana-nyala mari gu-garra nula. Wurra an-gata an-nerranga gala marr a-balcha nula, nipa Wangarr gipa mari gu-garrana nula an-gata an-gugaliya; ngardawa gala marr a-balcharrarna nuluwa Wangarr an-nika An-walkurpa an-ngardapiya nula.