Search form

Jon 3:19

19Minypa gun-guna mari: An-gujayanaya ana-bona rrawa, wurra an-gugaliya jarra an-munya jal a-ni, rrapa gun-gujayanaya ngika. Ngardawa nipa an-gugaliya gun-nerra jama a-ji a-workiyana.