Search form

Jon 3:20

20Minypa ana-nga jama a-jirra a-workiya gun-nerra, nipa gala mola a-bengga gu-gujayanaya; gala jal a-ni; gala yapa ana-werranga a-na nipa gun-nerra jama a-jirra.