Search form

Jon 3:21

21Wurra ana-nga gu-borrwuja a-workiya gun-burral, nipa jarra a-bengga barra gu-gujayanaya, ana-werranga barra gu-na gun-nigipa jama nipa jama a-jirra a-workiya ngardawa Wangarr nyanma a-wuna.