Search form

Jon 3:22

Jesus Rrapa Jon An-gata Bama An-gugurraga

22Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina Jirúchalam wenga aburr-garlmuna, yi-gata aburr-bona gun-gatiya wana gun-bapala rrawa Judíya (Judea). Lika gata aburr-ni man․garba a-yu a-bamuna, rrapa gatiya bama burrbu-gurragaja wurra gama gorlk.