Search form

Jon 3:23

23Nipa Jon rrapa bama burr-gurragaja a-ni rrawa gun-gata Aynan (Aenon) yi-gurrepa Jeylam (Salim). Ngardawa bugula gun-jaranga, rrapa wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula rrapa bama burr-gurragaja a-workiyana.