Search form

Jon 3:25

25Wurra gun-gatiya burdak Jon bama burr-gurragaja a-ni, Jon burr-yika jawina aburr-gatiya aburr-yinmiyapa rrapa an-ngardapa Ju an-bapurr aburr-garlmuna, ngardarrk ngarndarrk aburr-negachichiyana gu-gapa gu-guta minypa bama gun-gugurraga nula.