Search form

Jon 3:26

26Lika Jon burr-yika jawina aburr-gata aburr-bona gurda nula, lika aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, an-gata nginyipa ny-nyurrjinga an-molamola gata nyirri-nirra Jordan gu-gapa gu-rrarnba, gun-guniya gugu nipa rrapa bama burr-gurragaja a-nirra, aburr-yigipa aburr-ni barra aburr-bulapalawa.” Aburr-yinagata Jon burr-yika jawina aburr-wena nula.