Search form

Jon 3:29

29Minypa gun-maywapa ranginy jin-gata gochila gochila jin-gurra nipa jin-nigipa an-gata gochila abi-rrana, wurra ana-gata an-nika jawina an-gata a-jinyjarra rrapa marr gu-ganyja nula, nipa a-worlworlchinga a-galiyarra manyjirda a-jirra a-weya. Rrapa gun-narda minypa ngaypa ngu-worlworlchinga minypa Jesus aburr-boya nula aburr-jirra.