Search form

Jon 3:34

34Ngardawa Wangarr ana-jerrmarrapa nipa an-gata gu-ngurrjinga a-workiya Wangarr gun-nika. Minypa a-mangga a-workiya Mern An-mawunga Wangarr a-wucha a-workiya gun-delipa ngika.