Search form

Jon 3:36

36Rrapa ana-nga marr a-balcharra nula An-walkurpa, an-gata an-gugaliya wanngu a-nipa barra a-workiya. Wurra ana-nga minypa ngoyurra a-yerryerrmiya nula a-workiya An-walkurpa, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya wanngu a-ni. Ngardawa nipa Wangarr mari gu-rrimanga nula an-gata; nuwurra a-bu barra.