Search form

Jon 3:4

4Nipa Nikadímach a-yinagata, “A-lay, an-gugaliya a-yinmiya barra an-geka a-ni? Wurra gala a-yinmiya mola mampa niya ji-gochila a-barrnguma rrapa mola a-bambungga.”