Search form

Jon 3:5

5Mola nipa Jesus a-yinagata, “Gun-guna ngu-weya nggula gun-burral: An-gugaliya gala a-yinmiya Wangarr ana-murna a-ni, wurra minyja nipa Wangarr ana-nyala a-wepa gu-bugula gun-gata gun-maywapa ranginy, minypa gun-burral Mern An-mawunga nipa nyanma an-geka a-nega.