Search form

Jon 3:6

6Ngardawa an-gugaliya a-bokamunga a-workiya an-gugaliya gu-guniya a-yika gu-rrawa, rrapa Wangarr An-mawunga a-bokamunga a-workiya an-gugaliya an-mawunga an-gata minypa waykin nula rrawa.