Search form

Jon 4:1

Jesus Rrapa Jin-gata Jimériya (Samaria) Jin-guyinda Gama

1Aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha, birripa aburr-galiyana minypa Jesus burr-yika rrapa mola bama burr-gurragaja, mu-nguy aburr-jaranga aburr-ni aburr-bamuna; Jon an-gata nipa burr-ganyja marr aburr-yinanga aburr-jaranga.