Search form

Jon 4:18

18Ngardawa an-gumarrbipa gipa abirri-jirrapa abirri-jirrapa an-ngardapa nyirri-ni, rrapa an-gata nyirri-ninyarra gala gun-burral an-gumarrbipa nggu. Gun-gata ny-yena gun-burral.” A-yinagata a-wena achila nipa Jesus.