Search form

Jon 4:2

2Wurpa lika gun-burral nipa Jesus ana-nyala gala bama burr-gurragajarna a-workiyarna, jarra aburr-yigipa jawina.