Search form

Jon 4:22

22Ana-goyburrpa Jimériya nyiburr-guyinda nyiburr-marrngoypiya nula nyiburr-workiya an-gata ana-goyburrpa gala marn․gi nula. Ngayburrpa Ju yerrcha jarra marn․gi nula an-gata ngayburrpa nyiburr-marrngoypiya nula nyiburr-workiya. Ngardawa Ju aburr-bapurr gu-gatiya wenga guna-bamburda wanngu gun-guni.