Search form

Jon 4:3

3Gun-gata Jesus gu-borrwurra burrwa Berachi yerrcha minypa birripa gubu-borrwurra nula nipa an-nelangga wana a-ni a-bamuna, lika nipa a-garlmuna, Judíya (Judea) wenga a-bona Galali (Galilee); gala yapa mari gubu-garran nula.