Search form

Jon 4:37

37Gun-narda nula janguny minypa aburr-weya aburr-workiya, minypa gu-yinaga, ‘Ana-gunaga mu-garraja a-workiya balaja, rrapa nuwurra mu-rrimanga, ana-werranga an-gata mu-mangga a-workiya.’ Gun-narda gun-burral, ngarla.