Search form

Jon 4:39

39Rrapa Jimériya aburr-guyinda gun-gata rrawa aburr-ni, aburr-jaranga aburr-gata birripa marr aburr-balcha nula Jesus minypa nipa jin-gata jiny-yinagata, “Nipa a-wena apula, nguna-ngurrjinga ngu-yinmiyana ngu-workiyana.”