Search form

Jon 4:46

46Lika gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Galali, Jesus barrwa a-jekarra gun-delipa rrawa Geyna (Cana), rrawa gun-gata minypa gipa mu-ngoyurra bugula gu-jarlapuna, minypa wayin (wine) mu-ni. Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata gapman (government), nipa an-nigipa an-walkurpa a-yorrpuna a-yu minypa marr gu-yinanga balay rrawa Gapárniyam (Capernaum).