Search form

Jon 4:5

5Lika gatiya gun-delipa a-bena gun-nelangga Jaykar (Sychar), yi-gurrepa rrawa gun-gata wola Jeykap (Jacob) murna a-wuna an-nigipa an-walkurpa an-gata Jochap (Joseph).