Search form

Jon 4:50

50Nipa Jesus a-yinanga nula, “Garlma, a-lay. Boy. An-nginyipa walkur burraya an-mola a-ni.”

Gun-narda Jesus a-wena, nipa an-gugaliya gu-yagurrmurra nula, lika a-garlmuna, a-bona rrawa.