Search form

Jon 4:51

51Rrapa gatiya waypa gojilapa a-yurtchinga a-bamuna, aburr-yigipa aburr-mujama galamurrpa gubu-garrana, aburr-wena nula minypa an-nigipa an-walkurpa wanngu a-ni gugu.