Search form

Jon 4:53

53Lika nipa an-jirrpungapa gu-borrwurra gun-gatiya gu-ngardapa minypa Jesus a-yinagata a-wena, “An-nginyipa walkur burraya an-mola a-ni.” Lika nipa an-gata rrapa aburr-yigipa gu-yigipa rrawa aburr-ni birripa marr aburr-balcha nula Wangarr.