Search form

Jon 4:6

6Rrapa gun-gata rralala gu-jirra wola Jeykap a-garrmurra. Lika Jesus ngardawa gu-baykarda ana-bona, nipa an-nerra a-ni, a-rakaja gu-rralala gu-rrarnba marnnga waykin jiny-ji.