Search form

Jon 4:8

8A-yinagata a-wena ngardawa aburr-yigipa jawina gala aburr-nirrarna rraka gubu-wembangarna nula, jarra rrawa aburr-bona, rrupiya mbi-ganyja, balaja mbi-ma barra.