Search form

Jon 4:9

9Nipa jin-gata Jimériya jin-guyinda jiny-yinanga nula, “A-lay, nginyipa Ju (Jew) ny-bapurr bugula ny-nyiwija apula ngaypa ng-guna Jimériya ng-guyinda, ya?” Jiny-yinagata jiny-yena nula, ngardawa Ju aburr-bapurr ngardapa aburr-negiya aburr-workiya rraka Ju an-bapurr gala a-yinmiya ana-ngardapa japalana mbirri-bay nipa rrapa Jimériya an-guyinda.