Search form

Jon 5:10

10Ju yerrcha aburr-wena nula an-gata an-gugaliya, “A-lay, geka Jarradi minypa bamawa nguburr-nirra nguburr-workiya. Ganapa gorlk bamiya; gala yapa joborr n-dumurda.” Aburr-yinagata aburr-wena nula.