Search form

Jon 5:14

14Waypa gun-gata nuwurra jurdach nipa Jesus a-barripuna an-gata an-gugaliya gata Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa a-ni. Lika a-yinanga nula, “Aya, nginyipa ny-molamiyana, ya? Wurra gala barra mola gun-nerra jama ny-ji. Gala yapa barrwa gun-nerra gu-ni nggula wana.”