Search form

Jon 5:18

18Wurra gun-narda ngardawa a-wena nipa Jesus, birripa Ju yerrcha mari wana gubi-negarra nula aburr-bamuna barra abu-bu, a-juwa. Ngardawa minypa Jarradi nula joborr nipa gala gu-borrwujarna burrwa. Wurra gun-narda wupa ngardapa ngika; wurra minypa Wangarr a-ngurrjinga an-nigipa Nyanyapa niya, minypa meyali gu-yurra abirri-ngardapa.