Search form

Jon 5:2

2Rrapa gatiya Jirúchalam rralala gu-yurra yi-gurrepa jip (sheep) jibu-ganyja aburr-workiya, gun-gata minypa Ju yerrcha gun-birripa gu-jingarliya gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bachéta (Bethzatha) rralala. Rrapa minypa bala gubu-gupuna, gu-rralala gu-gera gu-jirra gu-gomarriya minypa birlapirla abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa,