Search form

Jon 5:20

20Ngardawa Nyanyapa arrku jal a-nirra nula An-walkurpa rrapa a-gurdagurdarraja a-workiya a-yinmiya jama a-jirra. Rrapa mola barra a-gurdagurdarra wana, minypa an-guna An-walkurpa jama a-ji barra gun-gatiya minypa ana-goyburrpa gochila nyiburr-barrja.