Search form

Jon 5:21

21Minypa an-gata an-gugaliya a-juwiya a-workiya nipa Nyanyapa arrku ana-nyala a-jarrkarraja rrapa a-wucha a-workiya wanngu gun-guni, rrapa an-guna An-walkurpa a-yinagatiya — nipa a-wucha a-workiya an-gugaliya wanngu gun-guni abirriny-nya abirriny-jata minypa nipa jal a-nirra barra wanngu burr-nega.