Search form

Jon 5:22

22Rrapa mola nipa Nyanyapa arrku gala burr-mari a-wengga nula an-gugaliya, wurra jarra murna a-wuna an-guna An-walkurpa, nipiya an-guna burr-mari a-wengga barra