Search form

Jon 5:23

23aburr-bulapalawa barra marr aburr-balcha nula An-walkurpa minypa Nyanyapa arrku marr aburr-balcharra nula. Minypa ana-nga gala marr a-balcha nula An-walkurpa, an-gata an-gugaliya ngardawa gala marr a-balcha nula Nyanyapa arrku an-gata nipa ana-jerrmarra.