Search form

Jon 5:24

24“Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga a-galiyarra apula gun-ngaypa janguny rrapa marr a-balcharra nula nipa nguna-jerrmarra, an-gata an-gugaliya wanngu a-nirrapa a-workiya. Minypa gala barra mari gu-ma jurdach; jarra gipa gu-beybana, an-mola a-nipa barra a-workiya.