Search form

Jon 5:25

25“Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Yi-gurrepa gu-jirra gu-boya — gun-nardiya gugu jarra — aburr-gata minypa aburr-juwuna birripa aburr-galiya barra nula manyjirda a-jirra an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa, rrapa aburr-gatiya minypa aburr-galiya nula birripa minypa wanngu aburr-ni barra.