Search form

Jon 5:26

26Ngardawa minypa Nyanyapa arrku wanngu gun-guni nipiya nyanma rrapa mola nipiya murna a-wuna an-guniya An-walkurpa, nipiya an-guna burr-guta gu-rrimanga wanngu gun-guni.