Search form

Jon 5:28

28“Gun-narda ngu-wena gala barra gochila ny-barrja. Wurra gun-gapa guna-bamburda aburr-bulapalawa aburr-gata minypa mu-ngoyurra aburr-juwuna, burrbu-jurnumbuna, birripa aburr-galiya barra An-walkurpa manyjirda a-jirra,