Search form

Jon 5:29

29lika aburr-bengga barra yarlanga. Minypa an-nerranga a-garlma barra wanngu a-ni, mu-ngoyurra gun-molamola jama a-ji a-workiyana; an-nerranga a-garlma barra mari gu-ma, mu-ngoyurra mari jama a-ji a-workiyana.