Search form

Jon 5:33

33“Minypa ana-goyburrpa aburr-mujaruk nyirrbi-jerrmarra nula Jon, birripa aburr-galiyana nula janguny nipa an-gatiya a-wena gun-burral.